Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Polityka bezpieczeństwa i zasady ochrony danych osobowych w kiedysmieci.info


Administratorem danych osobowych jest FX DATA Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowcu

Zasady funkcjonowania aplikacji Kiedy śmieci oraz gromadzenia danych:

System Kiedy śmieci został tak zaprojektowany by nie zbierać danych osobowych. W celu przesyłania notyfikacji z wykorzystaniem Push Notifications (obsługiwanych przez infrastrukturę Google i Apple) zapisywane są w bazie dwie informacje:

Identyfikator urządzenia,
Token urządzenia – wygenerowany przez Google, lub Apple,
Identyfikator i token są przechowywane tylko jeśli użytkownik ma włączoną opcję powiadomień (domyślnie jest włączona na dzień przed odbiorem śmieci). Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody wystarczy w aplikacji wyłączyć powiadomienia.

Token urządzenia, służący do wysyłania notyfikacji i jest ściśle związany z aplikacją. Nie może być wykorzystany w żaden inny sposób (np. przez inne aplikacje, czy systemy). Zapewnia to już sama obsługa Push Notifications w infrastrukturze Google i Apple.

Token w ramach systemu Kiedy śmieci jest wykorzystywany do przekazywania Push Notifications, a identyfikator urządzenia do powiązania tokenu z wybranym rejonem odbiorów odpadów. Należy tu pamiętać, że rejon jest definiowany przez użytkownika i nie jest w żaden sposób wiązany z geolokalizacją. Dla przykładu użytkownik na co dzień przebywający w Warszawie może mieć ustawione powiadomienia o odbiorze śmieci z Krakowa.

Żadne inne informacje związane z użytkownikiem (takie jak elementy geolokalizacji, nazwa urządzenia, czy jakiekolwiek inne dane na urządzeniu) nie są gromadzone.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:  
• dostępu do danych;
• sprostowania danych;
• usunięcia danych;
• ograniczenia przetwarzania danych;
• przenoszenia danych;
• sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
• cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych kiedysmieci.info pod adresem: biuro@fxdata.pl

Zwracamy uwagę na to, że:

Prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO:
prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;

Administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

© Copyright 2020-2023 KIEDYSMIECI.INFO - Wszelkie prawa zastrzeżone