Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności dla aplikacji Kiedy śmieci

FX DATA Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowcu, ul. Dębowa 21 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej:

Kiedy śmieci dla urządzeń z systemem operacyjnym Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fxsystems.KiedySmieci_info&hl=pl&gl=US

Kiedy śmieci dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS:
https://apps.apple.com/pl/app/kiedy-%C5%9Bmieci/id1539957094?l=pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020.10.28
Data ostatniej istotnej aktualizacji aplikacji mobilnej: 2022.10.02

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
1. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
2. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
3. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
4. brak możliwości odczytania treści w formie audio.
Wyłączenia:
1. grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2023.01.02
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.01.02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt, pod adresem e-mail: kontakt@kiedysmieci.info. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do:
- zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu;
- zgłoszenia żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji - w przypadku, gdy osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, osoba wnosząca żądanie zostanie niezwłocznie poinformowana, o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, można zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jej elementów. Skargi można składać pocztą lub drogą elektroniczną, na adres:
FX DATA Sp. z o.o.
ul. Dębowa 21, 07-411 Czarnowiec
kontakt@kiedysmieci.info

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

© Copyright 2020-2023 KIEDYSMIECI.INFO - Wszelkie prawa zastrzeżone